Обявление по ЗУТ

Обявление

Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-6402-7/20.03.2015г. на Главния архитект на район „Младост”, с която се разрешава да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план в следния териториален обхват: Изменение на плана за застрояване на местност бул.”Ал.Малинов”, кв.2, УПИ VI-835-„за КОО и подз.гаражи”.

Обявление

14:56 | 20.03.15 | Обявление по ЗУТ