Обявление по ЗУТ

Обявление

Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-6402-13/05.06.2015г. на Главния архитект на район „Младост”, с която се разрешава да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план в следния териториален обхват: Изменение на плана регулация на УПИ I-„за общинска администрация и пг”, кв.19, местност ж.к.”Младост-3” по плана на гр.София и премахване на улица-тупик от о.т.103 до о.т.104.

Обявление

14:59 | 08.06.15 | Обявление по ЗУТ