Обявление по ЗУТ

Обявление

Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-6402-16/20.07.2015г. на Главния архитект на район „Младост”, с която се допуска поправка на на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-6402-4/21.01.2015г. на Главния архитект на район “Младост” СО, като навсякъде в текста: “УПИ IV-580,722-„за общ.обслужване” да се чете: “УПИ IV-6042,6043-„за общ.обслужване” и в трети абзац след думите: „одобрен с решение на СОС № 551/29.07.2009г.” да се добави текста: „и изменен със Заповед № РД-09-50-04/09.01.2013г. на Главния архитект на Столична община”.

15:11 | 21.07.15 | Обявление по ЗУТ