Обявление по ЗУТ

Обявление

Столична община-район “Младост” на основание чл. 124б ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-6402-17/22.07.2015г. на Главния архитект на район “Младост” на СО, с която се разрешава устройствена процедура – ИПР – изменение на план за регулация в следния териториален обхват: УПИ ІV ”за озеленяване и паркинг”, УПИ ІІ-155,2099,2098,2762,2951,2420,2421,2101, отреден за “търговски център, подземен гараж и озеленяване” и УПИ VІ-608а, отреден за “административно-търговски и изложбен център”, кв. 2 м. НПЗ “Изток” п.з. “Горубляне” по плана на гр. София.

15:13 | 22.07.15 | Обявление по ЗУТ