Обявление по ЗУТ

Обявление

Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-6402-20/14.09.2015г. на Главния архитект на район „Младост”, с която се разрешава изработване на проект за изменение на действащ подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в следния териториален обхват: УПИ XXII-„КОО” и УПИ XVIII-„тр.”, кв.2, местност в.з.”Американски колеж – I част” по плана на гр.София – обединяване в нов УПИ XVIII-498,499-„за КОО”.

15:15 | 14.09.15 | Обявление по ЗУТ