Обявление по ЗУТ

Обявление

Столична община-район “Младост” на основание чл. 124б ал. 2 от ЗУТ съобщава за издадена Заповед № РМЛ16-РА50-4/14.03.201г. на Главния архитект на район „Младост“ на СО, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план – ИПР – изменение на план за регулация за УПИ ІІI-175, ІІIа-175, ІІ-200 и ХVIII-174, имот с идентификатор 68134.4094.838, кв. 9, м. “в.з. Американски колеж –Іч.” по плана на гр. София.

15:26 | 15.03.16 | Обявление по ЗУТ