Обявление по ЗУТ

Обявление

Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-6402-04/19.06.2014г. на Главния архитект на район „Младост”, с която се разрешава да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в следния териториален обхват:
Изменение на план за регулация на УПИ I-9515-„за офиси, търговия, складове, КО, подземни гаражи, паркинги и тп” и УПИ II-9516-„за офиси, търговия, складове, КО, подземни гаражи, паркинги и тп”, кв.1, местност бул.”Цариградско шосе” – 7км.
Изменение на план за застрояване на УПИ I-9515-„за офиси, търговия, складове, КО, подземни гаражи, паркинги и тп”, кв.1, местност бул.”Цариградско шосе” – 7км

14:17 | 19.06.14 | Обявление по ЗУТ