Инвестиционни предложения

Обявление

Столична община-район „Младост” обявява процедура по набиране на лица, потребители на услугата „Топъл обяд”
Заявление-декларация по образец и ТЕЈК-ово решение се подава от кандидата в деловодството на СО-район „Младост” от 20.05.2016г. до 26.05.2016г. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 ППЗСП (Право на месечна помощ имат лица или семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран минимален доход.)
2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане”.
З. Самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални размери — за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност.
4. Скитащи и бездомни деца и лица.
5. Лица от уязвими групи — граждани на трети страни, по смисъла на S1, т.17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
Подадените заявления ще бъдат разгледани от комисия, която ще допусне до социалната услуга само кандидатите отговарящи на условията на чл. 5 от Наредба №РД — 07 — 1 от 4 април 2016г.

15:31 | 18.05.16 | Инвестиционни предложения