Обявление по ЗУТ

Обявление

Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РМЛ16-РА50-11/23.06.2016г. на главния архитект на район „Младост”, с която се разрешава изработване на проект за изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в следния териториален обхват: УПИ VIII-175, кв.87, местност “кв.Горубляне” по плана на гр.София – разделяне на два нови УПИ VIII-175 и УПИ XII-175.

15:35 | 24.06.16 | Обявление по ЗУТ