Обявление по ЗУТ

Обявление

Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РМЛ16-РА50-12/28.06.2016г. на главния архитект на район „Младост”, с която се разрешава изработване на проект за изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в следния териториален обхват: УПИ VII-„за жилищно строителство“, кв.84, местност “кв.Горубляне” по плана на гр.София – разделяне на два нови УПИ VII-„за жилищно строителство“ и УПИ XVI-9682-„за жилищно строителство“.

15:38 | 28.06.16 | Обявление по ЗУТ