Обявление по ЗУТ

Обявление

Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РМЛ16-РА50-13/07.07.2016г. на главния архитект на район „Младост”, с която се разрешава изработване на проект за изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в следния териториален обхват: УПИ VIII-518-„за жил.стр.“ и УПИ IX-520-„за жил.стр.“, кв.27, местност “Младост 1” по плана на гр.София – обединяване в нов УПИ VIII-6315,6316,6334,6335,6336,6338-„за жил.стр.“.

15:39 | 08.07.16 | Обявление по ЗУТ