Обявление по ЗУТ

Обявление

Столична община – район „Младост”, на основание чл.128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ І-ЗЕПЕ, кв. 4 и изменение на план за регулация на УПИ І „за парк за ежедневен отдих“ (нов), кв. 4а (нов), с придружаващи план-схеми на техническата инфраструктура, НПЗ „Изток – Подзона Горубляне“, които са изложени в район „Младост“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до главния архитект на Столична община чрез район „Младост“. Съобщението е публикувано в ДВ бр.89/11.11.2016г., стр. 93.

скица1

скица2

16:00 | 11.11.16 | Обявление по ЗУТ