Обявление по ЗУТ

Обявление

Столична община-район „Младост“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена заповед № РМЛ17-РА50-8/05.04.2017г. на Гл. архитект на район „Младост“ на СО, с която се разрешава устройствена процедура – изработване подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в следния териториален обхват: изменение на плана за регулация на УПИ XVII-355, УПИ XVIII-356, УПИ XIX-356, УПИ ХХ-356 и УПИ ХХI-357, кв. 41, местност“ кв. Горубляне“ по плана на гр. София – образуване на нови УПИ XVII-355, УПИ XVIII-9418, УПИ XXIII-2358,9419 и УПИ XXI-2359; изменение на плана за застрояване на УПИ XVIII-9418 и УПИ XXIII-2358,9419, кв. 41 местност „кв. Горубляне“ по плана на гр. София.

17:37 | 06.04.17 | Обявление по ЗУТ