Обявление по ЗУТ

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РА50-437/06.06.2019г. на Главения архитект на СО, с която се разрешава изработване на проект за изменение на действащ подробен устройствен план – Изменение на план за застрояване в следния териториален обхват:

УПИ IV-835 “за коо и подземни гаражи” и УПИ VI-835 “за коо и подземни гаражи”, кв. 2, местност “бул. Александър Малинов” р-н “Младост” СО, ПИ с идентификатор 68134.4089.870 и 68134.4089.871 по КККР.

ИПЗ предвижда промяна в начина на застрояване от свободно разположени сгради в свързано между два урегулирани поземлени имота без промяна в характера на застрояването и отреждането на двата УПИ.

 

15:10 | 24.06.19 | Обявление по ЗУТ