Обявление по ЗУТ

Обявление

Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-6402-7/04.08.2014г. на Главния архитект на район „Младост”, с която се разрешава да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план – изменение на план за регулация /ИПР/ в следния териториален обхват: изменение на регулационните граници на УПИ XI-357, УПИ XVIII-356, УПИ XIX-356, УПИ XX-356 и УПИ XXI-357 и образуване на нови УПИ XI-357, УПИ XVIII-356, УПИ XIX-2356, УПИ XX-2358 и УПИ XXI-2359, кв.41, местност кв.”Горубляне” по плана на гр.София.

14:23 | 04.08.14 | Обявление по ЗУТ