Съобщения

ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – Район „Младост“ във връзка с чл.19, ал.2 и чл.19, ал.5 от НАРЕДБА на СОС За преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (НПОРИМДЕРДТСО) обявява:

ОБЩА СХЕМА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРАЗНИЧНА УКРАСА И ВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ /ХОРУГВИ/ ЗА КУЛТУРНИ, СПОРТНИ, СОЦИАЛНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ДРУГИ СЪБИТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, разгледана и приета от ОЕСУТ на 04.07.2019г. Предвижда се в бъдеще в схемата да бъдат поетапно включвани нови локации.

Схемата е изложена  в сградата на СО – Район „Младост“ и в съответния район на разполагане на елементите.

Схемата и записката към нея са публикувани в интернет на страницата на СО – Район „Младост“  https://mladost.bg/ .

На основание чл.19, ал.7 от НПОРИМДЕРДТСО в едномесечен срок от настоящото обявление, могат да се подават писмени възражения и предложения до Главен архитект на Столична община чрез СО-Район „Младост“ .

Схема

Обяснителна записка

14:44 | 18.08.20 | Съобщения