Обществени обсъждания

Обявление

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл. 12 от ЗУЗСО; чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС – София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021г. е издадена Заповед № РМЛ23-РД09-1/03.01.2023г. на Кмета на СО – район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Обща и подробна схема за поставяне на преместваем обект за търг.дейност в УПИ III, кв.7, м.Младост 3, съгласно чл.56,ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.12, т.3 от ЗУЗСО.

Представянето на схемата ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа на 11.01.2023г. от 17,30 часа.

Представянето ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m4293a18995c5a27b9c7738227bd29e28 ,

който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 10.01.2023г.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 23.01.2023г. включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.

Заключителната дискусия ще се проведе на 26.01.2023г. от 17.30ч. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа.

Заключителната дискусия ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mbaaee386b42a3029582c761562996773 ,

който ще се публикува на страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 25.01.2023г.

Заповедта и схемата са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и са поставени на информационното табло в сградата на СО– район „Младост“, адрес: ж.к. Младост-3, ул.“Свето Преображение” №1. Схемата ще бъде публикувана най-малко 7 дни преди датата на представянето на интернет страниците на Столична община – район „Младост“, Направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.