Обявление по ЗУТ

Обявление

О Б Я В Л Е Н И Е

28.03.2023г.

Столична община – район „Младост“ на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 56, ал. 3 от АПК съобщава, че с Решение No 132 по протокол No 71 от 23.02.2023г. на Столичния общински съвет е прекратено производството по одобряване на проект за план за регулация на м. Младост 1, район „Младост“, в частта му относно проектен УПИ III-575, 576, 597, 600 – ,,за обществено обслужване“, от кв. 36, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 1 от Решение No 551 по протокол No 45 от 29.07.2009 г. на Столичния общински съвет.

Решение No 132 по протокол No 71 от 23.02.2023г. на Столичния общински съвет е неразделна част от Решение No 551 по протокол No 45 от 29.07.2009г. на Столичния общински съвет.

Решението може да бъде обжалвано по реда на глава десета, раздел ІV от АПК пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Жалбите се подават в Район „Младост“, адресирани до Административния съд – София-град, и се изпращат в съда от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община.

Обявлението е публикувано в Държавен вестник в бр. 28/28.03.2023г., стр. 89 и стр. 90.