Обявление по ЗУТ

Обявление

Обявление
Столична община – район „Младост“ на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение No 208 по протокол No 73 от 16.03.2023 г. е одобрен проект за изменение на плана за улична регулация на улица от о.т. 78 до о.т. 79, м. кв. Горубляне, за създаване на задънена улица от о.т. 78а до о.т. 79б, м. кв. Горубляне, проект за изменение на плана за регулация на УПИ ХХ-336, кв. 46, м. Кв. Горубляне, ПИ с идентификатор 68134.4086.336 за създаване на нови УПИ ХХ-336 – „за жс“, и УПИ XXVIII-336 – „за жс“, и изменение на план за застрояване за нови УПИ ХХ-336 – „за жс“, и УПИ XXVIII-336 – „за жс“, кв. 46, м. кв. Горубляне, район „Младост“, Столична община.
Решението и проектът са изложени в Район „Младост“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в Район „Младост“, адресирани до Административния съд – София-град, и се изпращат в съда от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

Обявлението е публикувано в Държавен вестник в бр. 35/18.04.2023г., стр. 87