СО-район „Младост“, на основание чл.47, ал.1 във връзка с чл.31, ал.2 и чл. 34. ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС /НУРПТК/, в изпълнение на Решение № 298/27.04.2023 г. на СОС и Заповед № С0А23-РД09-1203/16.05.2023г. на Кмета на Столична община, удължава срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до издаване на разрешение за строеж, но не повече от 5 (пет) години на нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ нежилищно помещение, състоящо се от 2 броя функционално свързани помежду си помещения от първи етаж с площ 43,95 кв. м. и 2 бр. помещения от полуподземен етаж с обща площ 27,07 кв. м., или общо застроена площ 71,02 кв. м. находящи се в административна сграда на два етажа с идентификатор 68134.4087.5266.1 /сградата на Кметството на кв. Горубляне/, изградена в поземлен имот с идентификатор 68134.4087.5266,
представляващ по действащия ПУП УПИ XVIII – „за кметство”, кв.31, по плана на гр.
София, кв. Горубляне, с административен адрес – гр. София. кв. Горубляне, ул. “Витоша” № 2, за който имот е съставен АПОС №2380/29.11.2018 г.

Специфично конкурсно условие – за „офис и склад“.

Начална конкурсна месечна наемна цена – 568,16 (петстотин шестдесет и
осем лв. и 16 ст.) лв. или по 8,00лв. за 1,00 кв.м., без ДДС

Цена на конкурсната документация: 60 (шестдесет) лв. с ДДС.

Гаранция за участие: началната конкурсна месечна наемна цена за имота-568,16 (петстотин шестдесет и осем лв. и 16 ст.) лева без ДДС.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти:
административната сграда на СО-район „Младост“, с адрес: гр. София, ж.к. Младост-З,
ул. „Свето Преображение“ №1, партерен етаж. Център за административно обслужване.

Срок за закупуване на конкурсна документация – от 10.08.2023г. до
24.08.2023г. /вкл./, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч.

Срок за подаване на оферти- от 10.08.2023г. до 24.08.2023г. /вкл./ от 08.30 ч. до
17.00 ч..

Предложенията ще се разглеждат в закрито заседание на 25.08.2023г. в 10,00ч. в заседателната зала на СО-район „Младост” – етаж 3, ст. 302.

Адрес и телефон на организатора: гр.София, ж.к. „Младост-З“, ул. „Свето
Преображение“ №1: Борис Момчилов тел.: 02/9067 620, Любомир Гелков: тел 02/9067
616 e-mail: office@mladost.bg

 

АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ  ………………………… Кмет на район „Младост“