Столична община – район „Младост“ на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на Решение № 236 по Протокол № 53 от 07.04.2022 г. на Столичен общински съвет (СОС) и Заповед  № СОА22-РД09-887/10.05.2022 г. на кмета на Столична община (СО), провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот (терен) – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификтатор 68134.4083.6160, УПИ VI-272 „за оо“, кв.6, м. „Младост 3“, актуван с АЧОС № 2182/13.04.2016 г., с административен адрес гр.София, жк „Младост 3“, на ъгъла на бул. „Филип Аврамов“ и ул. „Свето Преображение“ от страната на бл.380, за поставяне на 2 (два) броя преместваеми обекти, съгласно одобрена от главния архитект на СО схема, с предназначение на Позиция № 1 – унифициран павилион за „Продажба на бърза закуска“, с площ от 13,15 кв.м. и Позиция № 2 – павилион по типов проект за „Продажба на дребни пакетирани хранителни стоки“, с площ от 6,48 кв.м.

 

Началната конкурсна месечна наемна цена:

  • за Позиция № 1 – 460,00 (четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС;
  • за Позиция № 2 – 202,00 (двеста и два) лева, без ДДС;

Размер на гаранцията за участие:  

  • за Позиция № 1 – 460,00 (четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС;
  • за Позиция № 2 – 202,00 (двеста и два) лева, без ДДС;

Цена на конкурсната документация: 60,00 (шестдесет) лева с ДДС;

Място за закупуване на конкурсната документация и подаване на оферти: СО – район „Младост”, жк „Младост 3“, ул. “Свето Преображение” № 1, партерен етаж. Център за административно обслужване.

Срок за закупуване на конкурсната документация: от 02.10.2023 г. до 25.10.2023 г. (вкл.), всеки работен ден от 8,30 ч. до 17,00 ч.;

Срок за подаване на оферти за участие: от 02.10.2023 г. до 01.11.2023 г. (вкл.), всеки работен ден от 8,30 ч. до 17,00 ч.;

Конкурсът ще се проведе в закрито заседание на 02.11.2023 г. от 10.00 часа, в сградата на СО-район „Младост”, бул. „Свето Преображение” № 1, Заседателна зала – ет.3, стая 302;

Адрес на организатора: гр. София, ж.к. „Младост 3“, ул. „Свето Преображение“ № 1

Телефон за информация: г-н Борис Момчилов –  тел. 02/9067 620, email: office@mladost.bg

 

КМЕТ НА РАЙОН „МЛАДОСТ”: арх. СТЕФАН СТЕФАНОВ