Обявление по ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Младост“, в изпълнение на чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № САГ23-РА53-854/ 22.11.2023г. на Главния архитект на СО, с която е наредено служебно изработването на ПУП – подробен устройствен план – план за преструктуриране на жилищния комплекс в териториален обхват: ПИ68134.4082.6234, ПИ 68134.4082.6241, кв.28, м.„Младост 1“ и ПИ 68134.4083.6148 в частта му, попадаща в УПИ VI-272, кв.6 на м.„Младост 3″, район „Младост” СО.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ пред Административен съд – София град.
Жалбите се подават в район „Младост”, адресирани до Административен съд София- град и се изпращат в съда от Дирекция „Правно-нормативно обслужване” на Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община.