Обявление по ЗУТ

Обявление

Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-6402-9/26.08.2014г. на Главния архитект на район „Младост”, с която се разрешава да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план – изменение на план за застрояване /ИПЗ/ в следния териториален обхват: УПИ III-„за КОО и озеленяване” и УПИ IV-2612, кв.15, местност ж.к.”Младост-3” по плана на гр.София.

14:24 | 26.08.14 | Обявление по ЗУТ