Обявление по ЗУТ

Обявление

Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-6402-10/28.08.2014г. на Главния архитект на район „Младост”, с която се разрешава да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в следния териториален обхват: УПИ XVII-958 и УПИ XX-959, кв.67, местност “кв. Горубляне” – обединяване в нов УПИ XVII-9044,9045.

14:27 | 29.08.14 | Обявление по ЗУТ