Обявление по ЗУТ

Обявление

Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-6402-11/04.09.2014г. на Главния архитект на район „Младост”, с която се разрешава да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план – изменение на план за регулация /ИПР/ в следния териториален обхват: УПИ VI-232 и УПИ VII-233, кв.47, местност “кв.Горубляне” по плана на гр.София.Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-6402-11/04.09.2014г. на Главния архитект на район „Младост”, с която се разрешава да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план – изменение на план за регулация /ИПР/ в следния териториален обхват: УПИ VI-232 и УПИ VII-233, кв.47, местност “кв.Горубляне” по плана на гр.София.

14:30 | 05.09.14 | Обявление по ЗУТ