Обявление по ЗУТ

Обявление

Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-6402-14/26.09.2014г. на Главния архитект на район „Младост”, с която се разрешава да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване/ИПРЗ/ в следния териториален обхват: УПИ IV-364,335-„за КОО и подземни гаражи”, кв.2, местност ”бул. Ал.Малинов” по плана на гр.София – разделяне на два нови УПИ IV-835-„за КОО и подземни гаражи” и УПИ VI-835-„за КОО и подземни гаражи”.

14:32 | 26.09.14 | Обявление по ЗУТ