Обявление по ЗУТ

Обявление

Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-6402-2/15.01.2015г. на Главния архитект на район „Младост”, с която се разрешава да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в следния териториален обхват: УПИ VII-233, кв.47, местност “кв.Горубляне” по плана на гр.София – разделяне на два нови УПИ VII-233 и УПИ XXVII-233.

Обявление

14:33 | 02.02.15 | Обявление по ЗУТ