Обявление по ЗУТ

Обявление

Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-6402-6/29.01.2015г. на Главния архитект на район „Младост”, с която се разрешава да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в следния териториален обхват: 1. Изменение на плана за регулация на местност ж.к.”Младост-2”, кв.13б, промяна на границата между УПИ I-19,384,421,552,649,5656,5657-„за общ.обслужване” и УПИ VII-5811,5813-„за общ.обслужване” – образуване два нови УПИ I-728,5811,5813-„за общ.обслужване” и УПИ VII-5813-„за общ.обслужване”. Изменение на уличната регулация на бул.”Андрей Ляпчев” между о.т.53в и о.т.52 и бул.”Андрей Сахаров” между о.т.1в и о.т.53в, като се променя местоположението на предвидените транспортни вход-изходи към УПИ I-728,5811,5813-„за общ.обслужване”. 2. Изменение на плана за застрояване на местност ж.к.”Младост-2”, кв.13б, УПИ I-728,5811,5813-„за общ.обслужване” и УПИ VII-5813-„за общ.обслужване”.

Обявление

14:47 | 02.02.15 | Обявление по ЗУТ