Обявление по ЗУТ

Обявление

Столична община-район „Младост“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена заповед № РМЛ16-РА50-19/20.10.2016г. на Гл. архитект на район „Младост“ на СО, с която се разрешава устройствена процедура за изработване на проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ III-603 за разделянето му на два нови УПИ III-603 и УПИ XIV-603 кв. 34 м. „Горубляне“ по плана на гр. София.

14:10 | 21.10.16 | Обявление по ЗУТ