Обявление по ЗУТ

Обявления по ЗУТ за издадени заповеди от гл. архитект на район “Младост”

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Столична община – район „Младост“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена заповед № РМЛ20-РА50-14/26.10.2020г. на Главния архитект на район „Младост“ на СО, с която се разрешава изработване на проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в следния териториален обхват:

  • Изменение на плана за застроявяне на УПИ XIV-885 и УПИ XVI-886
  • Изменение на плана за регулация на УПИ XIV-885 и контактни УПИ VIII-887 и УПИ ХVI-886. „Горубляне“, район „Младост“ на СО.

Столична община – район „Младост“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена заповед № РМЛ20-РА50-13/26.10.2020г. на Главния архитект на район „Младост“ на СО, с която се разрешава изработване на проект за ПУП – изменение на план за регулация (ИПР) в следния териториален обхват: УПИ IX-215, УПИ XХ-2335а, УПИ XIV-2344,162 и УПИ XI-2335б, кв. 9, м. „в. з. Американски колеж I част“, район „Младост“ на СО.

Столична община – район „Младост“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена заповед № РМЛ20-РА50-12/26.10.2020г. на Главния архитект на район „Младост“ на СО, с която се допълва негова заповед № РМЛ20-РА-9/21.10.2020г. за разрешаване изработване на проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в следния териториален обхват: УПИ XXIII-887, УПИ XXIV-„за жилищно строителство и ТП“, УПИ XXIX-1393, УПИ XXX-1393, УПИ ХXXI-1393, УПИ XIII-619,620 и УПИ ХV-622, кв. 32, м. „Горубляне“, район „Младост“ на СО, като в териториалния обхват се включва УПИ XII-618.

 

10:56 | 27.10.20 | Обявление по ЗУТ