Обявление по ЗУТ

Обявления по ЗУТ 22.01.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община – район „Младост“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РМЛ21-РА50-2/18.01.2021г. на Главния архитект СО, с която се разрешава изработване на проект за ПУП – изменение на план за Регулация и застрояване (ИПРЗ) в следния териториален обхват: УПИ VIII-949 , от кв. 68 , р-н „Младост“, кв.Горубляне, ПИ 68134.4086.949.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ пред Административен съд – София град. Жалбите се подават в район „Младост“  и се изпращат в Административен съд София – град от отдел „Правно – нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

19:12 | 22.01.21 | Обявление по ЗУТ