Обявление по ЗУТ

Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община – район „Младост“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена заповед № РА50-364/08.05.2020г. на Главния архитект на СО за разрешаване на изработване на проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в следния териториален обхват: УПИ ХХIII-887, УПИ ХXIV-„за жилищно строителство и ТП“, УПИ XXIX-1393, УПИ XXX-1383, УПИ XXXI-1393, УПИ XIII-619,620 и УПИ XV-662, кв. 32, м. „кв. Горубляне“, район „Младост“ на СО.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ пред Административен съд София-град. Жалбите се подават в район „Младост“ на СО и се изпращат в Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на СО.

 

Обявление по ЗУТ

10:56 | 28.09.20 | Обявление по ЗУТ