Обявление по ЗУТ

Обявяване на проект - Съобщаване на проект - ПРЗ на квартали: част от квартали 11, 16, 18, 13Г, 24, 27, 28 и 33, м. "Младост 1"; част от кв. 7, м. "Младост 2"' нови квартали 33, 33А и 33Б, м. "Бул. Ал. Малинов", кв. 2, 14, 19, 21, 24, 32А", район "Младост" СО/

Район „Младост“-Столична община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за преструктуриране по реда на чл. 22, ал. 8, изработен по правилата на чл. 16 от ЗУТ и експертни оценки, приети от комисията по чл. 210 от ЗУТ с протокол № ЕС-ПО-11 от 7.07.2023г. в обхват, показан в сив цвят върху чертежите, както следва: част от кв. 11, 16, 18, 13Г, 24, 27, 28 и 33, м. Младост 1; част от кв. 7, м. Младост 2; нови квартали 33, 33А и 33Б, м. Бул. Ал. Малинов, кв. 2, 14, 19, 21, 24, 32А, район ,,Младост“. Проектите и протокол № ЕС-ПО-11/7.07.2023г. са изложени в Район ,,Младост“.

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени предложения и възражения по проекта до Главния архитект на СО чрез Район ,,Младост“ СО.

Обявлението е публикувано в Държавен вестник в бр. 62/21.07.2023г., стр. 30

 

Проектът може да бъде разгледан на следния електронен адрес:  https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/333