Обявление по ЗУТ

Одобрен проект за изменение на план за регулация на ул. Михаил Греков с Решение на СОС No 578 по протокол No 60 от 21.07.2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

РАЙОН „МЛАДОСТ” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение на СОС No 578 по протокол No 60 от 21.07.2022 г. е одобрен проект за: 1. изменение на план за регулация на ул. Михаил Греков от о.т. 625б (нова) до о.т. 43, заличаване на старо трасе на ул. Михаил Греков между о.т. 43 и о.т. 46, като се създава нов кв. 5а, нов УПИ І – „за озеленяване“; заличава се о.т. 46; преномерират се о.т. 50 и о.т. 47 в о.т.131 и о.т. 622з; изменя се улица между о.т. 622з (нова) през о.т. 622ж (нова) до о.т. 622е (нова); одобрява се ново трасе на ул. Михаил Греков между нови о.т. 622е – о.т. 622д – о.т. 622г – о.т. 622в до о.т. 622б; създава се нова улица мeжду о.т. 43 – о.т. 43а до о.т. 622г; промяна на улично-регулационната линия на УПИ II – „за комплексна ремонтно-строителна база“, от кв. 5 в посочения обхват с черна пунктирна линия по червените,сините, зелените и кафявите линии, цифри, букви, текст и зачертавания, съгласно приложения проект; 2. план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по части: „Газоснабдяване“; „Електроснабдяване“; „Електронни съобщителни мрежи“; „план за вертикално планиране“; ПТКП – пътнотранспортно-комуникационен проект с организация на движението.

След влизане в сила на административния акт в информационната система на кадастралните и регулационните планове на Столичната община се отразява графичната част на ПУП в одобрения обхват.

Разрешенията за строеж се издават след провеждане на процедури по ЗОЗЗ.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Младост“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

Обявлението е публикувано в ДВ бр. 68/23.08.2022г., стр. 40,41.

Одобреният проект може да бъде разгледан на:

https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/316