Обявление по ЗУТ

Одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация на УПИ ІІ-997, 1019, 1021 – „за обществено обслужване“, кв. 31, м. Младост 4, район „Младост“ СО

Столична община – район „Младост“ на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 542 по протокол № 79 от 29.06.2023 г. на Столичния общински съвет е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация на УПИ ІІ-997, 1019, 1021 – „за обществено обслужване“, кв. 31, м. Младост 4, район „Младост“, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. Младост 4, одобрен с Решение № 552 по протокол № 45 от 29.07.2009г. на СОС, и наложеното от това изменение на плана за регулация на общата регулационна граница на контактен УПИ I-392, 394 – „за комплексно жилищно строителство и трафопост“. Решението и проектът са изложени в Район „Младост“.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.

Жалбите се подават в Район „Младост“, адресирани до Административния съд – София-град, и се изпращат в съда от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

Обявлението е публикувано в Държавен вестник бр. 63/25.07.2023г., стр. 104, 105.