Обявление по ЗУТ

Одобрен проект за ПРЗ за м. Ж.к. Горубляне 2, НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, ж.к. Горубляне 3, част от м. Кв. Горубляне, район „Младост“ – СО с Решение на СОС No 579 по протокол No 60 от 21.07.2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

РАЙОН „МЛАДОСТ” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение на СОС No 579 по протокол No 60 от 21.07.2022 г. е одобрен проект за: 1. план за регулация по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ с урегулиране на поземлените имоти по реда на чл. 16 от ЗУТ за м. Ж.к. Горубляне 2, НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, ж.к. Горубляне 3, част от м. Кв. Горубляне, район „Младост“ – СО, в граници: от юг: действаща регулационна граница на локално платно на Околовръстен път – южна дъга, между о.т. 257-о.т. 47; в западна посока: ул. Михаил Греков в посочения обхват с черна пунктирна линия по червените и сините линии, цифри, букви и текст и по зелените и кафявите линии, цифри и букви съгласно приложения проект, без имотите по т. 4 и без зачертаванията със зелен и кафяв цвят на регулационните им граници; 2. план за застрояване по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за урегулираните поземлени имоти по реда на чл. 16 от ЗУТ за м. Ж.к. Горубляне 2, НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, ж.к. Горубляне 3, част от м. Кв. Горубляне, р-н „Младост“ – СО, в граници: от юг: действаща регулационна граница на локално платно на Околовръстен път – южна дъга, между о.т. 257-о.т. 47; в западна посока: ул. Михаил Греков в посочения обхват с черна пунктирна линия съгласно приложения проект, без имотите по т. 4; 3. план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по части: „Водоснабдяване и канализация“; „Електроснабдяване“; „Електронни съобщителни мрежи“; „Корекция на река – технологична“; ПТК П – п ът но т ранспор т но -комуникац ионен проект с организация на движението; идеен нивелетен проект; паркоустройствен проект; 4. прекратява производството по одобряване на плана за регулация и застрояване за кв. 5: УПИ VI-3138 „за офиси и склад“; УПИ VII-3139 „за офиси и склад“; УПИ VIII-3140 „за офиси и склад“; за кв. 103: УПИ III-2396 „за бензиностанция, газстанция, ръчна автомивка, сервиз и кафе“; УПИ IV-3666 „за строително производство, склад, офис и обслужване“; за кв. 132: УПИ IV-1010 „за жс“, както и за поземлени имоти с идентификатори 68134.4093.2639, 68134.4093.3072 и 68134.4093.2613, които са обозначени в плана за регулация със сив цвят, а в плана за застрояване – с черен щрих.

Въз основа на одобрения план за застрояване не може да се издава виза за проектиране, да се одобрява или съгласува инвестиционен проект и да се издава разрешение за строеж с допускане на намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради, включително през улица.

След влизане в сила на административния акт в информационната система на кадастралните и регулационните планове на Столичната община да се отрази графичната част на ПУП в одобрения обхват.

Разрешенията за строеж се издават след провеждане на процедури по ЗОЗЗ.

На основание чл. 16, ал. 6, изр. 1 от ЗУТ собствениците на поземлени имоти в обхвата на ПРЗ по чл. 16 от ЗУТ придобиват собствеността върху новообразуваните с плана урегулирани поземлени имоти, а общината придобива собствеността върху отстъпените є части по ал. 1 от датата на влизане в сила на плана. За придобиването на собствеността на всеки отделен урегулиран поземлен имот кметът на общината или упълномощено от него лице издава заповед с точно индивидуализиране на имота.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Младост“ и се из пращат в Административния съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

Обявлението е публикувано в ДВ бр. 68/23.08.2022г., стр. 41.

Одобреният проект може да бъде разгледан на:

https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/317