Новини

Одобрен проект за специализиран план за трасе на отклонението от Трета метролиния на „Софийски метрополитен“ през кв. Слатина до кв. Младост 1 и метростанции на територията на райони „Оборище“, „Слатина“ и „Младост“

О Б Я В Л Е Н И Е

24.01.2023г.

Столична община – район „Младост“ на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение No 947 по протокол No 67 от 15.12.2022 г. на СОС са одобрени: 1. проект за специализиран план по реда на чл. 111 във връзка с чл. 189 от ЗУТ за трасе на отклонението от Трета метролиния на „Софийски метрополитен“ през кв. Слатина до кв. Младост 1 и метростанции на територията на райони „Оборище“, „Слатина“ и „Младост“ съгласно приложения проект; 2. изменения на плана за регулация и създаване на сервитути за техническата инфраструктура, свързани със специализирания план за трасе и метростанции на отклонението от Трета метролиния на „Софийски метрополитен“ в следните местности: 2.1. м. Подуяне – център, изменение на улична регулация от о.т. 192 до о.т. 193 и от о.т. 193 до о.т. 210 за разширяване на тротоара и създаване на нов кв. 166а и нов УПИ I – „за озеленяване“, в кв. 166а; 2.2. м. Гео Милев и м. Гео Милев – Подуяне – Редута: 2.2.1. изменение на улична регулация от о.т. 196 до о.т. 15; при о.т. 70 и от о.т. 67 до о.т. 62; 2.2.2. кв. 172, УПИ XII – „за обществено жилищно строителство“; 2.2.3. кв. 1, УПИ I – „за училище“, и УПИ V – „за помпена станция“; 2.2.4. кв. 2, УПИ I – „за обществено жилищно строителство“; 2.2.5. кв. 3, УПИ I – „за обществено жилищно строителство“; 2.2.6. кв. 13, УПИ I – „за обществено жилищно строителство“; 2.2.7. кв. 27, УПИ I – „за обществено жилищно строителство“; 2.2.8. кв. 28, УПИ I – „за обществено жилищно строителство и магазини“; 2.2.9. кв. 30б, УПИ I – „за озеленяване, черква и КОО“; 2.2.10. кв. 32, УПИ I – „за училище“; 2.3. м. Парк „Гео Милев“, кв. 236, УПИ VIII – „за КОО“; 2.4. м. Христо Смирненски – Слатина: 2.4.1. изменение на улична регулация от о.т. 200 до о.т. 221; от о.т. 221 до о.т. 211 и от о.т. 221 до о.т. 228; 2.4.2. кв. 44а, УПИ I – „за ОЖС, магазини и ПГ“; 2.4.3. кв. 93, УПИ I – „за комплексно жилищно строителство и магазини“; 2.5. м. Христо Смирненски – Слатина – ул. Кривина: 2.5.1. изменение на улична регулация от о.т. 100 до о.т. 101, от о.т. 117 до о.т. 118 и създаване на нова задънена улица между о.т. 117а – о.т. 117б – о.т. 117в – о.т. 117г; 2.5.2. кв. 90б, УПИ I-946 – „за ОДЗ“; 2.5.3. кв. 103, терен „за озеленяване и инженерни системи“, УПИ X – „за озеленяване и инженерни системи“, и УПИ XVI – „за велосипедно и пешеходно движение, озеленяване и инженерни системи“; образуване на нови УПИ X – „за озеленяване и инженерни мрежи“; УПИ XI – „за велосипедно и пешеходно движение, озеленяване и инженерни системи“; УПИ XII – „за озеленяване и инженерни системи“, в кв. 103, създаване на нов кв. 103а, преминаване на УПИ XI-723a, XII-723a, XIII-723a, XIV-723a и XV-СO от кв. 103 в нов кв. 103а, и създаване на нови УПИ I – „за озеленяване и инженерни системи“, УПИ II – „за велосипедно и пешеходно движение, озеленяване и инженерни системи“, и УПИ III – „за озеленяване и инженерни мрежи“, в нов кв. 103а; 2.6. м. БАН 4-ти км: 2.6.1. изменение на улична регулация от о.т. 50 до о.т. 53; 2.6.2. кв. 15, УПИ I-428; 2.6.3. кв. 17, УПИ I – „за спорт и атракции“, и на терен „за подземна корекция на р. Слатинска“; 2.7. м. НПЗ Изток – м. Къро: 2.7.1. изменение на улична регулация от о.т. 80 до о.т. 75, от о.т. 22г до о.т. 22б и създаване на нови улици от о.т. 22в – о.т. 22г – о.т. 22д до о.т. 75а – о.т.75б – о.т. 75в – о.т. 79г – о.т. 79в – о.т. 79б – о.т. 22ж – о.т. 22е; 2.7.2. кв. 10, УПИ I-9506, 9528, 9529,9492, 9456, 9520, 9521, 5021, 5022, 5023, 9494 – „за научно-технологичен парк София“; 2.8. за м. Младост 1: 2.8.1. изменение на улична регулация от о.т. 50 до о.т. 107; от о.т. 80 до о.т. 94, между о.т. 93 – о.т. 94 – о.т. 106; създаване на нови улици от о.т. 94 през о.т. 94а – о.т. 94б – о.т. 94в до о.т. 94г; между о.т. 93а – о.т. 93б – о.т. 93в – о.т. 93г и между о.т. 106а – о.т. 106б – о.т. 106в – о.т. 106г; 2.8.2. кв. 4, УПИ I – „за „Булгаргеомин“, и УПИ II-713 – „за комплексно жилищно строителство и подземни гаражи“; 2.8.3. кв. 4а, УПИ II – „за обществено хранене“, и УПИ III – „за озеленяване“, от кв. 4а в нов кв. 4б; 2.8.4. кв. 4б, УПИ V-654 – „за обществено обслужване“ и УПИ VII – „за озеленяване“, и УПИ I – „за озеленяване“, по зелените и кафявите линии, цифри, букви, текст, щриховки и зачертавания, съгласно приложения проект; 3. план-схеми по чл. 108 от ЗУТ по части „Водоснабдяване и канализация“, „Електроснабдяване кабели средно напрежение“, „Електронна съобщителна мрежа“, „Топлопреносна мрежа“, „Улично осветление“ и проект за вертикална планировка съгласно приложените проекти. Проектите са изложени в райони „Оборище“, „Слатина“ и „Младост“.

Решението е публикувано на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (https://nag.sofia.bg/). Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Жалбите се подават в райони „Оборище“, „Слатина“ и „Младост“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

Обявлението е публикувано в Държавен вестник в бр. 7/24.01.2023г., стр. 122.