Обществени поръчки

ОП-2015-6/02.07.2015г. -Открита процедура – номер на поръчката в РОП на АОП: 01264-2015-0002

Извършване на строително-монтажни работи – ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени, подмяна на дограма в две общински детски заведения на територията на Столична община, район „Младост”, разделени на две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Извършване на строително-монтажни работи – ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени, подмяна на дограма в 9 ОДЗ „ЗОРНИЦА”;
Обособена позиция № 2: Извършване на строително-монтажни работи -ремонт на покрив и топлоизолация на външни стени в 11 ОДЗ „МИКИ МАУС”.

 1. Решение № РД-0903-5 публикуванано на 02.07.2015г
 2. Обявление за обществена поръчка ПО-1200-20 публикуванано на 02.07.2015г.
 3. Документация публикувана на 02.07.2015г.
 4. Разяснение ПО-1200-20[3]/14.07.2015г. по чл.29 от ЗОП публикувано на 14. 07.2015г.
 5. Разяснение РД-7000-44[1]/17.07.2015г. по чл.29 от ЗОП публикувано на 17. 07.2015г.
 6. Протокол №1 РД-0903-9/03.08.2015г.” – публикуван на 03.08.2015г.
 7. Решение № РД-0903-10 от 12.08.2015г. за прекратяване на обособена позиция №2 – публикувано на 12.08.2015г.
 8. Съобщение за отваряне на ценовите оферти за обособена позиция № 1-публикувано на 20.08.2015г.
 9. Решение РД-0903-15/26.08.2015г. – публикувано на 26.08.20015г.
 10. Протоколи от дейността на комисията публикувани на 26.08.2015г.
 11. Информация за освобождаване на гаранции за участие по обособена позиция № 2, публикувана на дата 11.09.2015
 12. Информация за освобождаване на гаранции за участие по обособена позиция № 1 – публикувано на 11.09.20015г.
 13. Информация за освобождаване на гаранции за участие по обособена позиция № 1, след сключване на договор – публикувано на 28.09.20015г
 14. Договор РД-56-40/23.09.2015г.- публикуван на 02.10.2015г.
 15. Приложения към договор РД-56-40/23.09.2015г.- публикувани на 02.10.2015г.
 16. Допълнително споразумение № 1 към договор РД-56-40/23.09.2015г. – публикувано на 23.10.2015г.
 17. Допълнително споразумение № 2 към договор РД-56-40/23.09.2015г. – публикувано на 27.10.2015г.
 18. Информация за извършено плащане по договор РД-56-40/23.09.2015г. публикувана на дата 23.09.2015г.
 19. Информация за извършено плащане по договор РД-56-40/23.09.2015г. публикувана на дата 13.11.2015г.
 20. Банковата гаранция за изпълнение на договора е освободена на 02.11.2015г. дата на публикуване 13.11.2015г
 21. Информация за изпълнението на договор по обществена поръчка за Обособена позиция № 1: Извършване на строително-монтажни работи – ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени, подмяна на дограма в 9 ОДЗ „ЗОРНИЦА” -публикувана на 21.12.2015г.

11:32 | 02.07.15 | Обществени поръчки