Обществени поръчки

ОП-2016-5/26.07.2016г.-ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по обособени позиции:

1. Обособена позиция №1-Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. ”Mладост 4”, бл. 474;
2. Обособена позиция №2- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.371;
3. Обособена позиция №3- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.”Младост 1, бл. 1Б;
4. Обособена позиция №4- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.303;
5. Обособена позиция №5- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.380;
6. Обособена позиция №6 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 4”, бл.474 (по обособена позиция 1);
7. Обособена позиция №7 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.371 (по обособена позиция 2);
8. Обособена позиция №8 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 1”, бл.1Б (по обособена позиция 3);
9. Обособена позиция №9 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.303 (по обособена позиция 4);
10. Обособена позиция №10 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.380 (по обособена позиция 5);
11. Обособена позиция №11 – Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 4”, бл.474 (по обособена позиция 1);
12. Обособена позиция №12 – Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.371 (по обособена позиция 2);
13. Обособена позиция №13 – Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 1”, бл.1Б (по обособена позиция 3);
14. Обособена позиция №14 – Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.303 (по обособена позиция 4);
15. Обособена позиция №15 – Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.380 (по обособена позиция 5)”.

1.Решение № РМЛ16-РД93-2/26.07.2016г. –дата на публикуване 26.07.2016 г.
2.Обявление за обществена поръчка № РМЛ16-ДИ05-195/26.07.2016Гг.- дата на публикуване 26.07.2016г.

3.Документация – дата на публикуване 26.07.2016г.
4.ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА БЛ. 474”
5.ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА БЛ. 371”
6.ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА БЛ. 1Б” тук тук тук тук тук тук
7.ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА БЛ. 303” тук тук тук тук тук тук
8.ОБЕКТ “ЖИЛИЩНА СГРАДА БЛ. 380”
9.Отговор по чл. 33 от ЗОП – публикуван на 15.08.2016г.
10.Протокол № 1 – публикуван на 21.10.2016г.
11.Съобщение № Към РМЛ16 – ВК08 – 553 – [5]/15.11.2016 за отваряне на ценовите предложения – публикувано на 15.11.2016г.
12.Съобщение за промяна на датата и часа на отваряне на ценовите предложения – публикувано на 17.11.2016г.
13.Съобщение за промяна на датата и часа на отваряне на ценовите предложения – публикувано на 17.11.2016г.-продължение
14. Протокол 2 (PDF версия) – дата на публикуване 13.04.2017
15. Протокол 3 (PDF версия) – дата на публикуване 13.04.2017
16. Протокол 4 (PDF версия) – дата на публикуване 13.04.2017
17. Доклад (PDF версия) – дата на публикуване 13.04.2017
18. Решение (PDF версия) – дата на публикуване 13.04.2017
19. Договор РМЛ17-ДГ56-22/12.06.2017 г.
20. Договор РМЛ17-ДГ56-23/12.06.2017 г.
21. Договор РМЛ17-ДГ56-24/12.06.2017 г.
22. Договор РМЛ17-ДГ56-25/12.06.2017 г.
23. Договор РМЛ17-ДГ56-26/12.06.2017 г.
24. Договор РМЛ17-ДГ56-27/12.06.2017 г.
25. Договор РМЛ17-ДГ56-28/12.06.2017 г.
26. Договор РМЛ17-ДГ56-29/12.06.2017 г.
27. Договор РМЛ17-ДГ56-30/12.06.2017 г.
28. Договор РМЛ17-ДГ56-31/12.06.2017 г.
29. Договор РМЛ17-ДГ56-32/12.06.2017 г.
30. Договор РМЛ17-ДГ56-33/12.06.2017 г.
31. Договор РМЛ17-ДГ56-34/12.06.2017 г.
32. Договор РМЛ17-ДГ56-35/12.06.2017 г.
33. Договор РМЛ17-ДГ56-36/12.06.2017 г.
34. Обявление за възложена поръчка (10.07.2017 г.)

18:51 | 26.07.16 | Обществени поръчки