Обществени поръчки

ОП-2017-10/18.07.2017 г. – Събиране на оферти с обява – Доставка на два броя нови пътнически асансьорни уредби

„Доставка на два броя нови пътнически асансьорни уредби, включваща проектна разработка за подмяната на асансьорните уредби, демонтаж на съществуващите асансьорни уредби, монтаж на нови асансьорни уредби, въвеждане в експлоатация, сертифициране и сервизна поддръжка, обслужващи пасарел на бул. „Ал. Малинов“ в ж.к. Младост 1.

 

1. Обява

2. Документация

3. Проект на договор

4. Опис на документи – Образец № 1

5. Заявление за участие

6. Декларация по чл.54, ал.1 т. 1,2 и 7 от ЗОП Образец № 3

7. Представяне на участника – Образец № 2

8. Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП от Образец № 4

9. Техническо предложение

10. Декларация за приемане на проекто договора Образец № 5а

11. Декларация за срок на валидност на офертите Образец № 5б

12. Декларация че са спазени изискванията за труд Образец № 5в

13. Списък на доставки Образец №7

14. Списък технически лица Образец №8

15. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФО Образец № 8

16. Ценова оферта – Образец №10

17. Информация публикувана в АОП на 18.07.2017

18. Протокол

19. Договор

16:33 | 18.07.17 | Обществени поръчки