Обществени поръчки

ОП-2017-1/28.06.2017 г. – СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА – Доставка на два броя нови пътнически асансьорни уредби

“Доставка на два броя нови пътнически асансьорни уредби, включваща проектна разработка за подмяната на асансьорните уредби, демонтаж на съществуващите асансьорни уредби, монтаж на нови асансьорни уредби, въвеждане в експлоатация, сертифициране и сервизна поддръжка, обслужващи пасарел на бул. “Ал. Малинов” в ж.к. Младост 1″

 1. Обява – РМЛ17-ДИ05-176
 2. Документация
 3. Проект на договор
 4. Опис на документи – Образец № 1
 5. Заявление за участие
 6. Декларация по чл.54, ал.1 т. 1,2 и 7 от ЗОП Образец № 3
 7. Представяне на участника Образец № 2
 8. Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП от Образец № 4
 9. Техническо предложение
 10. Декларация за приемане на проекто договора Образец № 5а
 11. Декларация за срок на валидност на офертите Образец № 5б
 12. Декларация че са спазени изискванията за труд Образец № 5в
 13. Списък на доставки_Образец №7
 14. Списък технически лица_Образец № 8
 15. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФО_Образец № 8
 16. Ценова оферта – образец №10
 17. Информация публикувана в АОП на 28.06.2017
 18. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
 19. Протокол № РМЛ17-РД92-13

 

13:41 | 28.06.17 | Обществени поръчки