Обществени поръчки

ОП-2018-1/08.02.2018 г. – Събиране на оферти с обява – Комплексна доставка на хранителни продукти

“Комплексна доставка на хранителни продукти за детска кухня /ДК/ и транспортиране на приготвената храна до пунктовете на ДК на територията на район “Младост“

Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури доставка на хранителни продукти за детска кухня /ДК/ и транспортиране на приготвената храна до пунктовете на ДК на територията на район “Младост“, гр. София.

За да се приготви и предостави на децата здравословна и вкусна храна, следва да се осигури ритмичната доставка на гарантирано качествени продукти.

Във връзка с горната цел се обявява настоящата процедура- събиране на оферти с обява за определянето на доставчик, който е натрупал опит в дейността – предмет на поръчката и притежава добра репутация, базирана на надеждното изпълнение от негова страна на по-рано сключени договори със същия предмет. Подробна информация за вида на хранителните продукти се съдържа в Приложение 1 към техническата спецификация към документацията за участие.

1. Документация
2. Обява
3. Информация до АОП
4. Проект на договора
5. Приложения
6. Информация до АОП за удължаване на срока – дата: 16.02.2018
7. Протокол – дата: 06.03.2018
8. Договор – дата: 07.03.2018

17:23 | 08.02.18 | Обществени поръчки