Обществени поръчки

ОП2017-7/06.07.2017 г. – Изпълнение на СМР за отводняване и укрепване на основите на 75-то ОДЗ „Сърчице“

Предмет на настоящата обществена поръчка ОП2017-7/06.07.2017 г. е “Изпълнение на СМР за отводняване и укрепване на основите на 75-та ДГ „Сърчице“, находяща се в гр. София, район “МЛАДОСТ”, УПИ IV, 161, ж.к. “МЛАДОСТ 1 А”

През 2011 година е възложено от Столична Община конструктивно обследване и издаване на Технически паспорт в съответствие с НАРЕДБА № 5/28.12.2006 г. за ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ на обекта, като съгласно изготвеният доклад за обследване на сградата са предложени Технически мерки за удоволетворяване на съществените изисквания, както и предписания за недопускане на аварийни събития.

С оглед констатациите от извършеното обследване на сградата е възложено изготвянето на инвестиционен проект във фаза „Технически“ с обследване на конструкцията на 75-та ДГ „Сърчице“, район Младост, гр. София и изясняване на причините за възникналите дефекти, като на е изготвен инвестиционен проект фаза „Технически“ проект по част конструкции и проект за площадкови канализационни мрежи.

Инвестиционният проект е разработен през 2016 г. по части: Обследване на конструкцията, Конструкции, Геодезия, Външни канализационни мрежи, Проект за управление на строителните отпадъци и Проект за безопасност и здраве (ПБЗ) на база издадена виза за проектиране.

 

Документи за сваляне:

  1. Документация
  2. Обява
  3. Образци
  4. Проекти
  5. Информация публикувана в АОП на 06.07.2017 г.
  6. Протокол
  7. Договор

17:52 | 06.07.17 | Обществени поръчки