Обществени поръчки

ОП-2017-2/08.06.2017 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на СО район Младост“ бл. 479

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Младост“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции:

1. Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 4, бл.479, вх.А

2. Обособена позиция 2 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 4, бл.479, вх.А (по обособена позиция 1)

3. Обособена позиция 3 – Инвеститорски контрол по време на строителството на Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 4, бл.479, вх.А (по обособена позиция 1)

Документи:

  1. Решение № РМЛ17-РД93-5/05.06.2017 г.
  2. Обявление РМЛ17-ДИ05-151/05.06.2017 г.
  3. Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
   Свалете Приложенията и образците в .doc формат
  4. Приложение №2
  5. Обект “Жилищна сграда блок 479” (zip файл 1) (zip файл 2)
  6. Протокол 1 от 5.10.2017 г.
  7. Протокол 1 – коригиран от 11.10.2017 г.
  8. Съобщение № РМЛ17-ДИ05-151- [7]/14.12.2017 за отваряне на ценовите предложения  – публикувано на 14.12.2017г.
  9. Протокол №2- публикуван на 30.03.2018г.
  10. Протокол №3- публикуван на 30.03.2018г. 
  11. Доклад №РМЛ18-РД92-6/30.03.18г. – публикуван на 30.03.2018г.
  12. Решение № РМЛ18-РД93-2 от 30.03.2018г. качено на 02.04.2018г.
  13. Решение № РМЛ18-РД93-3 от 04.04.2018г.
  14. Решение № РМЛ18-РД92-9 от 26.06.2018г. публикувано на 28.06.2018г.
  15. Решение № РМЛ19-РД92-8 от 26.03.2019 качено на 01.04.2019 г

Информация при производство по обжалване – публикувано на 31.07.2018 – Импортен № 860421/31.07.2018 год.

 

17:00 | 08.06.17 | Обществени поръчки