Съобщения

Отстраняване на нередности на строителен обект

Столична община район „Младост” уведомява заинтересованата общественост, че относно „Триетажна офис сграда с магазини и кафене”, находяща се в УПИ XII-494 “за обществено обслужване”, кв. 24, м. „Младост I”, (пред бл. 64) са отстранени всички причини довели до издаване спиране на строително-монтажните работи и това налага продължаване на работата в обекта.

Строителството в имота бе спряно със заповед на кмета на район „Младост” Десислава Иванчева на 06.02.2017г., след установени нередности.
На 12.05.2017г. съвместна комисия от район „Младост”, фирмите инвеститор и строителен надзор, констатират, че нарушенията в заверения образец 3 са отстранени. Комисията констатира, че след спиране на строителството не са извършени строително-монтажни работи. В тази връзка комисията решава, че строително-монтажните работи могат да продължат, като предлага на кмета на СО р-н „Младост” заповедта за спиране на строежа да се отмени.
На 18.05 инвеститорът и собственик Изабела Сярова ЕООД също уведомява кмета на район „Младост”, че са отстранени всички причини довели до спирането на строителството в имота й.
На 9.02.2017 г. инж. Г. Даракчиев, директор Дирекция СУК към ДНСК изпраща писмо до компетентните органи, в което описва фактическата обстановка около обекта. В него се посочва, че разрешението за строеж № 58/22.07.2016г. е влязло в сила на 9.08.2016г. и съгласно чл. 156, ал. 5 от ЗУТ, не подлежи на отмяна. Посочва се, че от писмо на „Топлофикация София” ЕАД е видно, че през 2001 г. е направена реконструкция на топлопреносната мрежа в района, като преминаващият през имота топлопровод е изместен, а старият не е демонтиран. На място са правени две проверки от РО НСК София, при които не са констатирани нарушения.

16:09 | 19.06.17 | Съобщения