Обяви за работа

О Б Я В А

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За избор на експерт „Информационно обслужване и услуги“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България в периода 2019-2021 г., при следните условия:

1.Минимални и специфични изисквания за длъжността:

    – висше образование – степен „бакалавър”;

    – професионален опит минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинг, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или Структурнити и Кохезионния фондове (СКФ)  и/ или Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и/или по други програми, опит в  предоставянето на информационни услуги, в организирането и провеждането на информационни събития семинари, конференции и др.;

 2.Допълнителна квалификация:

– компютърна грамотност – MS Office, Internet, други софтуерни продукти;

– владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или

немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво); ползването на

друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство.

 1. Основни задачи:
 • извършва информационни и експертни дейности в сътрудничество с останалите членове на екипа на ОИЦ, възложени му пряко от управителя на центъра, от ръководителя на проекта, или от ЦИКО, след съгласуване с управителя на ОИЦ;
 • предоставя необходимата информация за Споразумението за партньорство (СП) и програмите финансирани от ЕСИФ и информира потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съ-финансирани от ЕСИФ;
 • разпространява информационни материали, събира, обобщава и предоставя информация за добри практики и други в съответствие с длъжностната характеристика;
 • сътрудничи на управляващите органи и междинните звена на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ по повод на предоставяната от ОИЦ информация;
 • осигурява предоставянето на информационни и експертни услуги от ОИЦ, в т.ч. отговор на въпроси и/или при необходимост препращане към други специализирани източници на информация;
 • отговаря за разпространението на информация относно организирани от ОИЦ специални събития за популяризиране на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ на съответната територия – семинари, посещения, лекции и др., съобразени със специфичните нужди на областта;
 • участва в координационни срещи, обучения, обучителни пътувания и други инициативи.
 1. Провеждане на конкурса:
 2. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
 3. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
 4. Конкурсът ще се проведе на два етапа – писмен тест и интервю.

5.Необходими документи:

 • професионална автобиография на български език, в Europass формат;
 • документи, доказващи образователна степен – копие от диплома и приложенията към нея;
 • документи, доказващи квалификация и умения – копия от трудови/граждански договори, трудови/служебни/осигурителни книжки/сертификати/удостоверения/референции и др. документи, доказващи изпълненията на изискванията;
 • документи, доказващи минимален експертен опит – копия от трудова/служебна или осигурителна книжка, копия от договори /длъжностни характеристики за работа по проект(и) и др. документи, доказващи изпълнения на изискванията.
 1. Срок на договора: до 31.12.2021 г.
 2. Брутна заплата: до 2424,00 лв.(две хиляди четиристотин двадесет и четири лева).
 3. Документите се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа.

Длъжностната характеристика е на разположение на заинтересованите лица в деловодството на Столична община: гр. София, ул. „Московска“ № 33;

 1. Списъците и всички съобщения свързани с конкурса ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Столична община, гр. София, ул. „Московска“ № 33, на електронната страница: www.sofia.bg, както и на Единния портал: www.eufunds.bg.

За информация: тел.02/ 9377208 – Дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

4_Obiava konkurs IO

 

8:43 | 23.05.19 | Обяви за работа