Новини

О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община и Район “Младост” на основание чл. 34, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси
и във връзка със заповед № СОА18-РД09-1389/04.12.2018 г. на кмета на Столична община, в изпълнение на Решение № 744 по протокол № 63, точка 23 от
25.10.2018 г. на Столичен общински съвет

ОБЯВЯВА:

конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот-публична общинска собственост, в административната сграда на СО-район „Младост”

Обявление

8:36 | 25.03.19 | Новини