Обявление по ЗУТ

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община-район „Младост“, обявява в изпълнение на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че е издадена заповед № РМЛ19-РА50-13 от 07.06.2019г. на Главния архитект на район „Младост“ на СО, с което се разрешава изработването на проект за изменение на плана за регулация на УПИ ХII-1025, в обхвата на поземлен имот с идентификатор 68134.4086.1025, кв. 61, м. „Горубляне“, район „Младост“ по плана на гр. София.

 

10:07 | 07.06.19 | Обявление по ЗУТ