Обявление по ЗУТ

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община-район „Младост“, обявява в изпълнение на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че е издадена заповед № РМЛ19-РА50-17 от 02.07.2019г. на Главния архитект на район „Младост“ на СО, с което се разрешава изработването на проект за изменение на плана за регулация на УПИ IV-15 и контактни УПИ V-12, УПИ II-14 и УПИ Хобщ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 68134.4095.11 кв. 100, м. „Горубляне“, район „Младост“ по плана на гр. София.

9:39 | 02.07.19 | Обявление по ЗУТ