Обявление по ЗУТ

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РА50-446/07.06.2019г. на Главения архитект на СО, с която се разрешава изработване на проект за изменение на действащ подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и  план за застрояване в следния териториален обхват:

УПИ III “за училище” кв. 5, местност НПЗ “Изток – м. Къро” р-н “Младост” СО, като се създават нови УПИ III “за училище” и УПИ V “за училище”.

ИПЗ предвижда изграждане на свободностоящи сгради с преход в етажността Н8м./ Н12м./Н16м.

10:16 | 09.07.19 | Обявление по ЗУТ